Disclaimer (NL)

Deze website is gepubliceerd door The Funding Company. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze website is gemaakt, kan niet worden uitgesloten dat de verstrekte informatie op enig moment dient te worden herzien of aangevuld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe informatie. The Funding Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, schriftelijk of impliciet, voor directe of indirecte schade die ontstaat door de inhoud van deze website, inclusief inhoud van derden die daar ter informatie wordt aangeboden. Evenmin kan The Funding Company niet garanderen dat de adviezen en strategieën die op deze website worden gegeven, van toepassing zijn op elk afzonderlijke situatie.

The Funding Company streeft ernaar om continu bereikbaar te zijn via deze website. The Funding Company behoudt zich echter het recht voor om op elk moment delen van de website te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Verder aanvaardt The Funding Company geen enkele aansprakelijkheid:

  • als er fouten of vertragingen zijn in de informatieverstrekking;
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar ons verzonden e-mails;
  • voor andere elektronische of digitale communicatie en gegevens die elektronisch of digitaal moeten worden aangeleverd;
  • de gevolgen van te laat of niet ontvangen informatie en / of verwerking daarvan.

The Funding Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, schriftelijk of impliciet, voor inhoud van derden die ter informatie op deze website wordt aangeboden. Dit omvat, maar niet uitsluitend, inbreuk op auteursrechten, beschermde werk (en) of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

The Funding Company behoudt zich het recht voor om inhoud van derden die op haar website wordt aangeboden aan te passen, te wijzigen of te verwijderen als de inhoud die door derden wordt aangeboden of reeds gepubliceerde informatie in strijd is met de wet, het belang van andere internetgebruikers, andere derden of de algemene Overeenkomsten van The Funding Company.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.

Disclaimer (ENG)

This website has been published by The Funding Company. Despite the care with which this website has been made, it cannot be excluded that at any time the information provided should be revised or supplemented as a result of new developments or new information.  The Funding Company does not accept any liability, written or implied, for direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content of third parties being offered for information there. Nor can The Funding Company ensure that advice and strategies given on this website are applicable to each and every individual case.

The Funding Company strives to be continuously accessible via this website. However, The Funding Company reserves the right to change, modify, add or delete portions of the Website at any time. It cannot be held liable if it does so.

Furthermore, the Funding Company does not accept any liability:

  • if there are any errors or delays in the provision of information
  • for failure or delay in receiving and processing emails sent to us
  • for other electronic or digital communications and data which must be submitted electronically or digitally
  • the consequences of late or not received information and / or processing thereof

The Funding Company does not accept any liability, written or implied, for content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in countenance with intellectual property rights of third parties.

The European Funding Alliance reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its website if the content offered by third parties or already published information is against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general Agreements of The Funding Company.

This disclaimer may change from time to time.